Byggnationen påbörjas

Riksväg 86

Turligt nog hade vägverket planerat in en restaurering av riksväg 86 genom östra Bispgården som startade vecka 31 1997, aktuell sträcka, ca 400 m, inklusive trottoarerna grävs ur och materialet fraktades ner till Utanede och kunde användas till välbehövliga fyllnadsmassor för paviljongbygget.  

Fyllnadsmassor

Markeringar för pålningarna sattes ut, inte bara för själva paviljongen utan även för de fyra brofundamenten samt trappan som leder upp till ingången.

Den 11/8 levererades stålrören till pålningen som beräknas bli 18-26 meter djup. Byggentreprenören Treeab hissade två flaggor den 13/8. Fyllningsarbetet pågick till och med vecka 34 då allt markarbete för byggstarten är klart och markeringar för pålningen är utsatta. Nivån på uppfyllningen där själva byggnaden ska vara är ca. 3 meter högre än den ursprungliga marknivån.

Pålningsarbete

Pålningsarbetet startade den 26/8 men gick relativt långsamt på grund av att maskinen som skulle driva ned pålarna var för klen. Därför sattes den 9/9 en betydligt kraftigare påldrivare in och som färdigställde jobbet under vecka 37. 

Formsättning

Vecka 38 formsattes plattan som gjöts den 23/9, därefter fortsatte formsättning för bl.a. stödmuren runt byggnaden.  

Byggnaden tar form

Under vecka 41-45 gjöts väggarna varefter de prefabricerade pelarna monterades upp.

Lördagen den 25 Oktober 1997 genomfördes en kransnedläggningsceremoni klockan 10.00 och en marknad på Forshallen mellan 11.00-17.00 till minne av 100 årsjubileum av Kung Chulalongkorns besök.


Vecka 49 fortsatte man med det övre taket.   

En kamera uppmonterades vecka 51 så att bygget går att följa på Internet.  

1998. I början av februari förbereds stålkonstruktionen
som spiran ska fästas i.  

Den 5/2 monteras rör till spiran ca. 15 m. Månadsskiftet februari - mars invändiga målningsarbeten pågår för fullt. 
Och i mitten av mars putsas gavelspetsarna. I slutet av mars lades golvet invändigt.
En vecka in i april sätter man igång med markarbeten, dammen töms.

Övriga byggnationer

21/4 påbörjas formsättningen för entré och brofundament.  Vecka 18 putsades fasaden, fästen för "gethuvuden" monterades. Väggarna på entrebyggnaden börjar byggas.  
Under vecka 19 (4 - 8 maj) formades ön, brobalkar levererade, socklar gjuts och taket läggs på entrebyggnaden.
Den 13/5 börjar de två broarna att att monteras ihop. Nu ser man de böjda broarnas form.  

Den 14/5 påbörjas tegelläggningen på taken. 27/5 sand fylls innanför muren.  

Grönytor

Första veckan i juni kommer matjorden på plats, träd och buskar planteras. Den 7 juni rasar ön men är återställd till tisdag den 9/6.    


Den 12/6 börjar man lägga ut gräsmattor.  

Räcken på broarna färdigställs.

På grund av det över förväntan ökade trafikeringen av den gamla byvägen genom Utanede tidigarelades en ombyggnad av vägen. Ett omfattande vägarbete genom Utanede påbörjades vecka 25, samtidigt som det passerar ca 100-150 bilar / dag. Den 17/6 fraktas kranen bort och på midsommardagen den 20 juni kommer ca 800 bilar på besök. Veckan efter midsommarhelgen finns korvförsäljare på plats, mera gräs läggs ut, grindar och staket uppmonteras. Lördagen de 27/6 är entrebyggnaden färdigmålad.