1800-1899

1803 Uppfinnaren John Ericsson föds den 31/7.

1808 Slaget vid Jutas den 13/9 och vid Oravais den 14/9. Svenska läkaresällskapet bildas den25/10.

1809 Fors får egen sockenpredikant. 1809 års regeringsform undertecknades den 6/6.

1810 Erik Edholm blir Medecine doktor. Jämtlands län inrättas. Tryckfrihetsförordningen stadfäst av Karl XIII den 9/3.

1811 Simon Geting får i uppdrag att bygga en ny kyrka i Fors.

1812 Tryckfrihetsförordningen utfärdas den 16/7.

1814 Grunden till Fors nya kyrka är färdig, varefter bygget avstannade. Sve­rige och Norge bildar union den 4/11. Freden i Kiel 14/1.

1818 Ett förslag om att helt torrlägga Järsjön skrivs, detta för att gagna boskapsskötseln. Erik Edholm blir Karl XlV Johans förste livmedikus.

1819 Erik Edholm blir ledamot av Kungl. vetenskapsakademin.

1820 Jenny Lind föds den 6/10. Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättas den 27/10.

1821 Erik af Edholm adlas.

1829 Baltzar von Platen död 6/12.

1832 Göta kanal invigs den 26/9.

1833 Arbetet med att bygga Fors nya kyrka återupptogs.

1834 Fors gamla kyrka rivs.

1836 John Ericsson får patent på en fartygspropeller.

1837 Predikstol till nya kyrkan beställs av Pehr Carlsson i Sundsjö för en kostnad av 260 Rdr Banco.

1838 Jenny Lind (1820-1887) debuterar som "Agata" i Webers opera "Friskytten" i Stockholm.

1839 Nya kyrkan invigs av biskop Frans Mikael Franzén (1772-1847).

1840 Vid denna tid byggdes troligtvis en ny prästgård med intilliggande ar­rendatorsbyggnad (där nu sockenstugan ligger).

1846 Näringsfriheten införs den 22/12.

1847 Walfrid Enblom (1805-1898) tillförsäkrar sig tillsammans med sin bror Anders-Gustaf den 29/6 rätten till "Järåns driftiga vatten den sista dryga kilometern av dess färd". Johan Flodin (1817-?) anställs som platschef.

1848 Häradsrätten inspekterar den 28/7 byggandet av Annedals såg.

1849 Under våren går den första stocken genom sågramarna på Annedals såg. I Tunadal byggs Sveriges första ångsåg.

1852 Ett nytt staket runt kyrkan målades under ledning av Johan Flodin.

1853 Johan Flodin får uppdraget att bygga en ny bro över Järån vid Långå­kern.

1854 Det första spadtaget tas för Sveriges statsjärnvägar den30/4.

1855 De första smederna anländer till Fors. Walfrid Enblom köper avverk­ningsrätten på halva av det s.k. Bispgårdslandet under 30 år för 13 000 riksdaler. Per-Erik Fahnberg bosätter sig på Bispgårdslandet. I Sverige förbjuds husbehovsbränning. Allmänna brevlådor börjar införas.

1856 I juni månad var Annedals Manufakturverk uppfört. Walfrid Enblom köper bl.a. hälften av ett vattenfall nedanför Lilldigerlemssjön av Erik Hansson i Böle.

1857 Walfrid Enblom ansöker den 25/6 om häradssyn på en av honom re­dan byggd såg nedanför Lilldigerlemssjön, Degerfors såg. Han ansö­ker dessutom att "uti det vattenfall som Gersån bildar närmast ofvanför Annedal anlägga ett finbladigt sågverk med fyra ramar, samt att vid Åssjön anlägga hålldamm" en tredje ansökan gällde att få tillstånd att bygga en tullmjölkvarn med fyra par stenar. De två senare ansök­ningarna gällde således Byfors såg och Byfors kvarn. Den 22/8 hölls syn på Degerfors såg. Walfrid Enblom skänker en ljuskrona "med tjugo pipor", tillverkad av Olof Forslund, till Fors kyrka.

1858 I en privilegiehandling fastställdes att "ifrågawarande anläggning ....kommer att benämnas Annedals Manufactur Werk". Walfrid Enblom får tillstånd av Kungl. Befallningshavande att bygga Byfors såg. Lant­mätare Schüssler kommer till Fors för att göra en begärd under­sökning om Järsjöns urtappning var praktiskt och ekonomiskt genom­förbar. Wal­frid Enblom blir ensam ägare till Degerfors såg. Vid denna tid byggs en överledning från Ödingsån via Svansmyrbäcken till Järsjön under led­ning av Johan Flodin.

1859 Byfors såg är under byggnad. Den 1/11 säljer Walfrid Enblom Anne­dal till Erik Emil Constantin Perman (1819-1897).

1860 Erik Perman med familj flyttar till Annedal den 25/9.

1861 Byfors kvarn är färdigbyggd.

1862 Från Bispgårdens gästgivaregård fördes posten från den 5/1 till Ragunda en gång i veckan "två mil med en häst" enligt kontrakt med Olov Johan Bergvall i Pålgård "mot lega för mil 1 Rdr 3 öre". Fors landskommun bildas och får ansvaret för de borgeliga frågorna samtidigt som de kyrkliga frågorna förs över till Fors församling. Kvinnor får kommunal rösträtt.

1863 Fors landskommun inrättas den 1/1.

1864 Missväxtår.

1865 Missväxtår. Carl Olof Bohlin (1840-?) bosätter sig i Bispgården och får ar­bete som "bodknodd" i Carl Jacobssons affär. Alfred Nobel uppfinner dynamiten.

1866 Den nya riksdagsordningen utfärdas den 22/6.

1867 Patron Erik Perman går i konkurs. Sjöarnas isar gick upp först vid mid­sommar och frosten slog till igen tidigt på hösten. Den 22/7 hölls ett sammanträde där Annedals tillgångar värderades till 46 500 riksdaler. En auktion av Annedal hölls den 30/9, men buden var för låga. Nytt auktionsdatum sattes till den 16/12 men då kom inga spekulanter.

1868 Invånarantalet är ungefär 1600 personer. Vid denna tid övertar C.O. Bohlin Carl Jacobssons affär. I mars utbjöds Annedal till ovillkorlig för­säljning. Annedals såg och manufakturverk ropades in av Permans kusin Jenny Linds ombud för 6 600 riksdaler. Oskar Holmberg (1817-1900) köper i december gården Sörbacken på exekutiv auktion efter lanthandlaren Carl Jacobsson för 10 200 riksdaler rmt.

1869 Missväxtår. Svenska fornminnesföreningen bildas den 29/11.

1870 Efter protester på köpet av Annedal får slutligen Permans konkurs sin upplösning, Oskar Holmberg ropar den 22/8 in Annedals såg & Manufakturverk, Degerfors och Byfors sågar, hemmanet nr. 1 i Byn samt Flomyran för 12 530 riksdaler. Holmberg var ombud för Jenny Lind. Oskar Holmberg får senare överta ropet. Vid denna tid köper C.O. Bohlin en stämpling av Sunds Bolag för 80 riksdaler, nästa gång mångfaldigades köpesumman till 400 riksdaler. Firma J Ocklind startar Skoaffär och skomakeri. Firma A Hayenhielm, finbagerirörelse startas.

1873 Oskar Holmberg säljer Sörbacken till Anders Eliasson för 18 000 riksda­ler.

1875 Poststationen Fors öppnar på nyårsdagen. Oskar Holmberg säljer Annedal med tillgångar för 18 000 kronor till M.N. Svanberg (1834-1886), Olof Johan Bergvall (1834-1899) och Jonas Bergvall med sonen Johan Haqvin.

1876 1/1 byter den jämtländska poststationen Fors namn till Bispgården. C.O. Bohlin köper Ödingssågen.

1878 Annedal säljs för 12 000 kronor till C.O. Bohlin som i september får lagfart på Annedal. Pettersson startar en klädaffär. Metersystemet införs i Sverige.

1879 1 januari övergick Sverige från Lokaltid till Standardtid Forsborna fick skruva tillbaka sina klockor 5 minuter och 19 sekunder. Natten till den 5/12 brinner Annedals Manufakturverk ner till grunden.

1880 Vid denna tid uppfördes en mindre smedja, som ersättning för Annedals Manufakturverk, längre uppströms Järån. Vid denna tid började fotogen­lampor och julgranar brukas i Fors.

1881 Fors blir eget pastorat, efter att fram till nu varit annexförsamling un­der Ragunda.

1882 Johan Petter Lidvall (1827-?) åker med hästskjuts till Bispgården från Sollefteå, dit han kommit med båt. Han är utvandrad från Boda i Medel­pad och är Kejserlig Hovskräddare i Ryssland, med sig har han sonen Fredrik (1870-?) som senare ritade Hotell Astoria i Sankt Petersburg. De har kommit för att besöka Johan Petters syster på Österåsen.

1884 Nu håller man på som best ock hopnitar stora järnvägsbron öfver Elfen vid båttnarna. Den skulle bli "den största brobyggnad, som här i landet förekommit". I år har Socknen byggdt det stora skolhuset norr om Kyrkan. Järnvägsstationen i Åsen, av Hallnäsmodell, som kom att kallas Bispgårdens Järnvägsstation anlagd 1884,
Stambanan genom övre Norrland når Ragunda. Ragunda stationssamhälle bildas.

1885 Vid denna tid når Stambanan genom övre Norrland Åsen i Fors. Järnvägs­sta­tionen i Fångsjöbacken byggs. Det byggs en kägelbana vid Annedals herrgård. Delägarna i "Järsjöns uppgrundningsjord" får ersättning av Statens Järnvägar. Jonas Marten startar affär.

1886 Poststationen flyttas den 1/10 till Bispgårdens Järnvägsstation i Oppåsen. Järnvägen Ragunda-Sollefteå öppnas.

1887 Jenny Lind dör.

1888 Degerfors såg brandskadas vid en skogsbrand. Lastplatsen Fångsjöbacken öppnas. Manufaktur och konfektionsaffären J. A. Pettersson grundas.

1889 Den 30/4 får J. P. Johansson patent på sin "Universalrörtång".

1890 I husförhörslängden 1881-1890 finns både förgyllare och skräddare på Annedal. Hotell byggs i Bispgår­den.

1891 Invändig panelning av stationshuset i Bispgården.

1892 Under åren 1892-1894 byggs den väg från Holmsta ner till Edset som kom att kallas Kung Chulalongkorns väg. Vid denna tid byggs hotell vid Edset.
Indals - Lidens Ångbåts AB, Sundsvall bildas 12 mars av bland annat disponenten W. Bünsow, järnhandlare Ad. Österberg, kapten Ad. Nordberg, ombudsman Widholm och C.O. Bohlin, Annedals ägare, för trafik på Indalsälven, traden Liden - Fors

1893 Den 28 juni klockan 9.00 klev prinsessan Stephanie av Belgien av tåget vid Bispgårdens järnvägsstation. Efter frukost på hotellet bar det iväg med häst och vagn ner till Edset i Utanede för vidare färd med ångaren Liden.
J.P. Johansson får patent på skiftnyckeln.

1894 Oscar II anländer med tåg till Bispgården 31/7 och besöker bl.a. Döda Fallet och äter på hotellet. En äreport byggs bredvid hotellet på ångbåtshamnen i Edset inför kungens be­sök.

1895 Styrelsen för Indals - Lidens Ångbåts AB beslutar 28 mars att upplösa bolaget och sälja ångfartyget Liden till Ångfartyg AB Sundsvall - Indalsälven, Sundsvall.
Den 5/6 brinner prästgården och arrendatorsbyggnaden, som låg där nu sockenstugan ligger, ner i en stor eldsvåda.

1896 Wilhelm Berglind flyttar från Västerås och fick anställning som bodbiträde hos Marténs handel i Bispgårdens stationssamhälle. Alfred Nobel dör den 10/12.

1897 Rama V Chulalongkorn - kung av Siam anländer den 19/7 med tåg från Sollefteå till Bispgårdens järnvägsstation strax före klockan 12. Efter lunch på Hotellet i Bispgården reser sällskapet vidare med häst och vagn ner till ångbåtshamnen vid Edset, dit de anländer ca 14.30, varefter de fortsätter resan med ångbåt till Sundsvall.
Jubileumssanatorierna. Den norrländska sektionen har, såsom omtalats, funnit en lämplig plats vid Indalselfven å den kronan tillhöriga Oxböleskogen, 190 meter öfver hafvet, 4 kilometer från ångbåtsstationen Utanede och 7 kilometer från Bispgårdens jernvägsstation. Platsen för det norrländska sanatoriet torde väl få anses definitiv för komitéförslaget. Andrés avfärd mot nordpolen den 11/7. Strindbergs Mäster Olof uppförs på Vasateatern i Stockholm.

1898 Skogsskolan i Sillre, grundad 1862, flyttas till Bispgården dels p.g.a. att kronoparkerna kring Sillre var otillräckliga som övningsskogar dels p.g.a. kommunikationerna som var bättre i Bispgården sedan järnvägen dragits fram, Domänstyrelsen var huvudman för Skogsskolan. Ett tygfärgeri med dubbla par stampar byggs alldeles ovanför Järåbron. Norrländska lungsotssanatoriet som planerats att uppföras i Oxböle kronopark hamnar i Österås i stället efter att Graningeverken AB skänkt 100 tunnland mark för ändamålet.

1899 Anders Christoffersson (1855-1937) flyttar vid denna tid till Bispgården från Småland och öppnar affär med alla tänkbara varor, drev smedja och tillverkade "finare och gröfre åkdon". Han bygger Privathotellet och startade missionsförsamlingen i Bispgården.