400-1599

400-1050 Någon gång under denna tid anlades en järnåldersgrav vid Stadsforsen.

865 Ansgarius, Nordens apostel död den 3/2.

1000-talet Fors kristnas österifrån, från Sverige.

1115 Vid denna tid ansluter sig invånarna i Jämtland till Norges kung. I kyrkligt hänseende kommer dock området att ligga under Sverige och det blir aldrig en fullt integrerad del av det norska riket.

1178 Jamtarna besegrades av Norges Kung Sverre vid Andersön och Jamtland kom under Norge med Trondheim som huvudstad.

1200 Vid denna tid byggs en träkyrka i Fors. Den skall ha legat där pilgrimsvägen längs Indalsälven förenades med ridstigen från Ångermanland. Vid denna tid knöts delrepubliken Ravund (Ragunda) till Jamtland.

1273 Sockennamnet Fors (austan at forse) åsyftar ursprungligen en fors i Indalsälven, med all säkerhet Storforsen. Arne Ille från Hällesjö hade en tvist med Gunilld Snälla från Sollefteå om fiskerätten i Blåfinntjärn.

1274 Jamtland får gemensam lag med Norge.

1290 Gjurd Bodakarl får ärkebiskopens skyddsbrev för att uppföra en själas­tuga, vid pilgrimsvägen på Ragundaskogen, till de resandes skydd på deras väg till Frösön och Nidaros.

1305 Den 30/11 får Ragundaborna ett eget sigill av kung Håkon i Norge. Sigillet förvarades i Ragunda kyrka under tre lås.

1308 Jämtland tas över av Sverige.

1310Norge återtar Jämtland

1315 I en räkenskapslängd ungefär 1315 omtalas att ifrån Ragunda med annex uppburits 1/2 mark penningar. Annexet som nämns är Fors.

1331 Från den 7/3 finns ett brev där ärkebiskop Olof i Uppsala träffar å egna och Johan Ingemarssons vägnar avtal med Torald i Fors om ett fiske. Hälsingefogden Johan Ingemarsson uppger den 23/5 att han och ärkebiskop Olof delat vissa lägenheter, varvid han till ärkebiskopen avstår ett fiske i Ragunda och fjärdedelen i gården Fors. Ortnamnsforskare har med gården Fors velat identifiera Byn, och den omtalade fjärdedelen skulle då vara uppkomsten av Bispgården (Biskopsgården).

1335 Ärkebiskop Peter Filipsson skrev under ett besök i Fors den 11/3 ett brev där han tar åbon vid själastugan på Ragundaskogen (Stugun) under sitt och kyr­kans beskydd. Brevet avslutas med följande mening: "Givet vid Fors kyrka lördagen närmast före söndagen reminiscere 1335". Dvs. den 11 mars 1335. Den 16/6 tar kung Magnus Eriksson i Norge ärkebiskop Pe­ters laxfiske i Ragunda och Fors socken i Guds och sitt beskydd. Genom den s.k. Skarastadgan avskaffas träldomen i Sverige.

1341 Den 9/2 rannsakades och dömdes två bönder, som rivit upp ärkebiskop Peters laxverk, till dryga böter i Ragunda sockenstuga.

1347 Kyrkoherden i Ragunda, Erik Gummesson, donerar den 25/7 sin andel i laxfisket i Remmeforsen (Storforsen) till ärkebiskop Hemming Nilsson i Uppsala.

1348 Olof Gravlax och Öfast på Åsen i Fors byter den 25/1 laxfisken med den norske sysslomannen Niklas Pettersson på Frösön.

1350 Omkring den 7/2 befaller unionskungen Magnus Eriksson, i ett brev till bönderna i Ragunda (och Hammerdal), att alla som ägde nät och not skulle efter bästa förmåga bidraga till att förse honom med fisk till påsken. Allt talar för att kung Magnus, drottning Blanche (Blanka) och sönerna Erik och Magnus firade påsken hos fogden på Frösön.

1371 Kung Håkon Magnusson upplåter, enligt ett brev från den 24/8, till Katarina Lavransdotter det laxfiske och alla de gårdar som hennes man haft i Fors socken.

1380 Union mellan Danmark och Norge.

1389 Union mellan Sverige och Norge.

1397 Kalmarunionen 20/7.

1440 Vid denna tid uppfinns boktryckarkonsten av Johann Gutenberg.

1450 Danmark övertog styrelsen över Norge och Jämtland.

1451 Prästen i Ragunda skänker Älvgården i Fors socken till ärkebiskopsbor­det i Uppsala.

1471 Slaget vid Brunkeberg 10/10.

1472 Namnet Biskopsgard (Bispgården) förekommer i en skrivelse.

1477 Uppsala universitet får sina första privilegier den 2/7 och öppnas den 7/10.

1480 En ny kyrka av sten med trävalv och spåntak... med 4 fönster, en mindre sakristia med ett fönster byggs vid denna tid.

1492 Christoffer Columbus "upptäcker" den 25/12 Amerika.

1493 Vid redovisningen för kungsgården på Frösön vittnades om att kronans domäner utökats med gården Oxböle i Fors. Från denna gård levererades senare två tunnor lax per år till kungsgården.

1495 Lionardo da Vinci, Italien, uppfinner fallskärmen.

1518 Slaget vid Brännkyrka 27/7.

1520 Slaget på sjön Åsunden 19/1. Stockholms blodbad 8/11.

1523 Gustav Vasa väljs den 6/6 till Sveriges konung och kommer till Stockholm den 23/6.

1527 På riksdagen i Västerås genomförde Gustav Vasa reformationen i Sverige. Prästerna och biskoparna skulle i fortsättningen lyda under kungen, som skulle vara kyrkans överhuvud, och inte under påven i Rom.

1537 Norge upphör som ett eget rike, Jamtarnas huvudstad är Köpenhamn och danska präster skickades till Jamtland.

1540 Gustaf I förklarad för arvkonung i Örebro 4/1

1563 Sjöslaget vid Bornholm 30/5. Svenskarna ockuperar Jämtland och Härjedalen utan motstånd från invånarna i september, men blir snart bortdrivna av länsherren i Trondheim i November.

1564 Svenskarna anfaller Jämtland ytterligare en gång i början av året och följdes av en 7 års ockupation.

1567 Sturemorden på Uppsala slott den 24/5.

1568 I räkenskapsböckerna från Fors framgår att det finns åtta gårdar i sock­nen, en i vardera Utanede, Österåsen, Västeråsen, Böle, Biskopsgården, Åsen och Ede, medan Oxböle och Västerede var ödegårdar. Bönderna behövde inte inleverera tiondespannmålen till kyrkan på grund av att stora delar av skörden fördärvades av köld, utan fick istället ge 3½ mar­ker penningar per tunna.

1570 Vid freden i Stettin slutar det nordiska sjuårskriget. Där bestäms att Jämtland och Härjedalen återgår till Norge och överförs även i kyrkligt hänseende från Uppsala stift till Nida­ros (Trondheims) stift.

1571 Jämtland kommer att tillhöra ​Danmark.

1578 Den danske kungen Fredrik II låter inrätta den första skolan i Jämtland. Den förlades till Västerhus på Frösön. Till skolans underhåll anslogs fyra gårdar som tidigare tillhört kyrkan; Västerhus på Frösön, Söder­gård i Brunflo samt Stugun och Bispgården i Ragunda pastorat. Denna skola drogs ganska snart in.

1589 Den s.k. Trondhjemska reformsatsen utkommer, i den står det: "Raffuens praestegjeld. Hver 5 kirker som af 2 praester betjenes skulle. Udi Raffuen 2 hellige dage efter hveranden og den 3die i Hel­lisø. Udi Foss 2 hellige dage efter hveranden og udi Haasø hver 3die helligdag. Udi Stuen 6 ganger om aaret...".

1593 Galileo Galilei, Italien, uppfinner termometern. Uppsala universitet börjar åter sin verksamhet den 1/8.

1595 Freden i Teusina 18/5.

1598 Slaget vid Stångebro 25/9.