1700-1799

1700 Karl XII segrar över ryssarna vid Narva den 20/11.

1706 Nya bänkar installeras i kyrkan. På dem stod "månadernas namn i ro­mersk och swensk benämning".

1708 Göran Wallin d.y. (1686-1760) genomförde en resa till Jämtland, resan företogs ifrån Ångermanland och därvid Graninge. Därifrån reste han "öfwer Skogen till Bisgåln, contracte ex Biskopsgålen i Fors". Han fort­sätter: Det kallas Bispgården därför att det förut varit ett andligt gods tillhörigt ärkebiskop Jacob i Uppsala.

1709 Slaget vid Pultava 28/6.

1710 Slaget vid Hälsingborg 28/2.

1713 Kalabaliken i Bender 1/2.

1719 En av ett antal tillfångatagna ryska krigare dödas och begravs av bön­derna på Ede. Vägen ryssarna kom till Fors på fick namnet Ryssvä­gen.

1736 Sveriges rikes lag stadfästes den 23/1.

1739 Vetenskapsakademien stiftas den 2/6.

1740 Carl Mikael Bellman föds 4/2.

1745 En ny prästgård byggs (där nu hembygdsgården ligger, ena halvan av prästgården används numera som serveringslokal på Järåbadet). Den stora kyrkklockan omgjuts.

1749 En andra läktare "för pigor" byggdes av dragonen Jonas Östberg från Österåsen. En skamstock, där människor som förbrutit sig mot lagen skulle sitta, byggdes också av dragonen.

1751 Den lilla kyrkklockan omgjuts. Kristoffer Polhem död den 30/8.

1754 Invånarantalet är 342 personer.

1762 Freden i Hamburg.

1765 Länsmyndigheterna framförde nödvändigheten av en flottningsled förbi Storforsen till svenska riksdagen. En ny klockstapel vid Fors kyrka färdigställs. Den uppfördes av Johan Edler, för detta kvitterade han ut 350 Dlr. Vid en rättegång, synerätten, i Fors hävdade jamtarna att jamtlandsgränsen gått betydligt längre in i Ångermanland än vad svenska myndigheter och ångermanlänningar nu hävdade. James Watt uppfinner ångmaskinen

1766 Invånarantalet är 391 personer.

1769 Invånarantalet är 402 personer.

1771 Invånarantalet är 418 personer. Nummerlotteriet inrättas av Gustaf III den 16/4. Musikaliska akademien instiftas den 8/9.

1772 Vasaorden stiftas den 29/5.

1773 Rådmannen och vice borgmästaren i Sundsvall A. Forsstedt, bördig från Åsen, donerar den första orgeln ("ett litet Positive") till Fors kyrka - den femte i hela Jämtland.

1775 Fors kyrka började förfalla. Abraham Hülphers skriver: "Kyrkan av sten ligger 2 mil sydost ifrån Moder-Kyrkan wid Ragunda Elfwen, är mycket förfallen och trång".

1777 Erik Edholm föds i Utanede.

1780 Vid denna tid påbörjades grävningsarbeten på en flottningsled förbi Storforsen, efter kungligt tillstånd.

1783 Den första bemannade ballongflygningen görs i Frankrike.

1785 En tredje läktare i Fors kyrka byggdes av drängen Nils Jonsson från Österede.

1786 Östersund blir stad.

1788 Slaget vid Hogland 17/7.

1789 Högsta domstolen inrättas 15/5. George Washington väljs till USA:s förste president.

1790 "Fredmans epistlar" av Bellman ges ut i Stockholm. Slaget vid Värälä 19/5. Viborgska gatloppet den 3/7.

1792 Gustaf III skjuts den 16/3 och dör den 29/3.

1793 Magnus Huss (1755-1797) får uppdraget att för 100 riksdaler leda och genomföra genombrytningen av den för flottningen hindrande sand- och jordåsen i Storforsen.

1795 Invånarantalet är 503 personer. Ett förslag till en ny kyrka finns. C.M. Bellman dör 11/2.

1796 Den 6/6 natten mot den 7 juni kommer vårfloden. På 4 timmar tömdes Ragundasjön på sina 1000 miljoner kubikmeter vatten, vilket innebar en katastrof för bönderna nedströms Storforsen. Vattnet skövlade allt i sin väg - boningshus, lador, sågverk, kvarnar, båtar, skog, åkrar, ängar och dessutom gick laxfisket förlorat. Martin Edholm (1741-1805), kronolänsman i Fors, ägde gården Holmsta som hemsöktes svårt vid töm­ningen av Ragundasjön. Han skrev till kungen och anhöll om kungligt stöd, han skildrade utgrävningens följder: "förödelse, den gruvligaste i naturen uppå våra fisken, bygg­nader, skog, åkrar och ängar, varefter på tvenne timmar blott syntes för oss avgrundsdjupa gravar, att däruti vid morgonen lutande och tröstlöse nedfälla våra tårar".

1797 På sommaren gav sig Magnus Huss ut på Indalsälven i en liten båt, hans kropp återfanns och begravdes på Lidens kyrkogård.

1798 Ålhus finns i kvarnen vid Järån.