1900-1999

1900 Vid denna tid byggs en kvarn, 3 våningar hög med 3 par stenar, i Järån där nu Gerålund ligger. Mjölnarens stuga står kvar på andra sidan rv 87.

1902 Jonas Martens affär tas över av änkan som Anna Marten & Son. Sveriges första bensinstation öppnas i Borlänge.

1903 En ny poststation kallad Bispfors inrättas den 1/3. C.O. Bohlin säljer den 14/4 Annedal till Skönvik AB för 25000 kr. Wilbur och Orville Wright konstruerar den första fungerande flygmaskinen.

1905 Bispgårdens Idrottsklubb bildas den 11/3. Berglind köper en bil av fabrikat Loreley i Stockholm, på resan till Bispgården fick han böta 40 kronor. Hotellet i Bispgården brinner den 11/7, hotellrörelsen fortsätter i ett annex. Riksdagen beslutar upphäva unionen med Norge den 16/10. Unionen mellan Sverige och Norge upplöses den 26/10. Sveriges "rena" flagga hissas efter unionsupplösningen den 1/11.

1906 Hayenhjelms Bageri och Kafe flyttar till nybyggda lokaler. Missionshuset invigs. Sven Wingqvist uppfinner det dubbelradiga, sfäriska kullagret.

1907 Emil Norström placeras som förvaltare på Annedal. Han blir ansvarig för Skönviks AB:s Skogsförvaltning. Norrbacken byggs av D. A. Edholm, förvaltare för Skönviks skog. Ett nytt hotell i Bispgården står klart. H Ocklind köper rörelsen som C O Bohlin drev. Sven Wingquist grundar SKF.

1908 Vid denna tid finns friluftsdansbana och en skjutbana inte långt från Annedal efter den s.k. kärleksstigen, som kom fram vid kyrkan, dessa kom under vatten vid kraftverksbyggena.

1909 Wilhelm Berglind uppför en mekanisk verkstad vid forsen i Järån vid Annedal. En mindre vattenturbin drev maskinerna i verkstaden. Kungl. Vattenfallsstyrelsen bildas. H Ocklind startar filial i Kvarnbacken.

1910 Vid denna tid bygger Nils-Olov Åsberg en smedja vid Järåbron. Dans­bana, kallad Paviljongen, byggs på Sönneråsen.

1911 Wilhelm Berglind kopplade en likströmsgenerator om ca 8 hästkrafter till sin vattenturbin, varefter han kunde förse verkstaden och omkringliggande gårdar med ström till belysning. Installationsfirma Luth & Rosen genomförde elinstallation av belysning på Sörbacken i mars.

1912 En bro av granit byggs över Järån, den färdigställs under 1913 och ersät­ter den träbro som låg strax uppströms. Stadsforsens AB, ett Johnson-företag från Stockholm börjar köpa upp fallhöjd i stadsforsen. Den 14/4 sjunker Titanic efter att ha kolliderat med ett isberg.

1913 Kvarnen där Gerålund ligger läggs ned. Ingenjörstrupperna har fältma­növer vid Järåns utlopp i Indalsälven vid Annedal. Som högste fältherre tjänstgjorde kronprins Gustaf Adolf.

1914 Under första världskrigets vintrar användes den nedlagda överledningen från Ödingsån till Järsjön för att med häst och släde frakta träkol till Fångsjöbackens järnvägsstation. Färgerit vid Järåbron omändras till bryggeri för svagdricka. Vid bryggerit finns även ett badhus med två badkar och en dusch. Bispfors Elektricitetsverk och V. Berglinds mekaniska verkstad vid Järån brinner ned den 6/12. Ca. 1 300 lampor förlorar sin strömförsörjning.

1915 Berglind bygger fabrik i Bispgårdens stationssamhälle. Den ned­brunna kraftstationen i Järån återuppbyggs. Den nya kraftstationen fick en 3-fas växelströmsgenerator på 50 hk och en generatorspänning på 3000 volt, kraftbolaget benämndes Bispgårdens Elektricitetsverk. Ledningar drogs till Annedal och Österede.
Stockholms Handelsbank öppnar avdelningskontor i Bispgården.
Ångbåtsbolaget ställer in turerna mellan Indal - Liden - Utanede på Indalsälven.

1916 Domänstyrelsen föreslår att en ny kolarskola ska inrättas i Bispgården.

1917 Stadsforsens AB färdigställde en kraftstation vid Stadsforsen på älvens norra sida. Stationen fick en effekt på ca 125 hk och en 3 kV linje upp till Annedal. Stadsforsens AB köpte in Bispgårdens Elektricitetsverk av Wilhelm Berglind och de båda stationerna kopplades ihop vid Annedal. Anläggningarna benämndes allmänt för "Thuressons" efter ingenjör Elis V. Thuresson som lokalt förestod bolaget. Vattenfall påbörjar bygget av en provisorisk kraftstation på älvens södra sida. Elkraften från Vattenfalls anläggning leddes ut på ett 6 kV nät med transformering i byarna till 380/220 volt. I december blir Fångsjöbacken järnvägsstation. Wilhelm Berglind köper Bispgårdens Turisthotell av Anna Nääs för 62 000 kr den 1/6.
Sollefteå blir stad.

1918 H Ocklind ombildas till AB H Ocklind & Co och bygger ny affärsfastighet. Bispgårdens Handels Aktiebolag köper Anna Marten & Son.

1919 Gerån svämmar över sina bräddar och fullkomligt spolierar Bispgårdens Elektricitetsverk.

1920 Invånarantal 2400.

1921 Domänstyrelsen blir Domänverket. Pensionat startas av Annie Eliasson.

1922 Mellan 1922 till 1925 restaurerades Fors kyrka grundligt. Elektrisk be­lysning och värme installerades. Bostadshus byggs vid Bispgårdens skogsskola för underläraren och skogsrättarna. Firman Wilh. Berglind går i konkurs. Bispgårdens Elektricitetsverk begärs i konkurs.

1923 Omfattande restaurering/ombyggnad av kyrkan.  Etthundrafemtio år efter att Fors fått sin första kyrkorgel installeras en ny, tillverkad av Gebrüder Jehmlich i Dresden. En bro över älven vid Hannesforsen börjar byggas. Erik Marten blir VD för Bispgårdens Handels Aktiebolag.

1924 Den gamla kyrkorgeln säljs för 800 kr. John Reidmar startar en elinstallationsfirma.

1925 Återinvigning av Fors kyrka skedde den 22/12 av biskopen i Härnö­sands stift, Lönegren. Texaco bensinpump finns nu i Bispfors.

1926 Bispfors Byggnadsförening bildas. Dansbanan Gerålund invigs på midsommarafton. Fotograf Hanna Löfgren vinner första pris, 100 kr, i en av Dagens Nyheter utlyst fototävling.
SKF startar ett dotterbolag vid namn Volvo som ska tillverka bilar.

1927 Volvo producerar sina första bilar ÖV4, öppen vagn 4.

1928 5 februari, föddes Tage Ivar Roland Danielsson i Linköping.

1929 Vattenfall köper in Stadsforsens AB med dess båda kraftstationer, distributionsnät och fallhöjder i Stadsforsen, varefter de båda ledningsnäten kopplades ihop via en 150 kVA transformator vid södra stationerna. Bro vid Hannesforsen blir klar och ersatte färjeläget vid Nacken i Böle by över Indalsälven till Annedal.

1930 AB H Ocklind & Co och Bispgårdens Handelsbolag köper två affärer i Sönneråsen.

1931 Invånarantalet är 2443 personer. Distriktsmästerskap i simning anordnas i dammen ovanför smedjan i Järån.

1932 Wilhelm Berglind avlider. Petrus Anders Dahlström övertar Bispgårdens Turisthotell.

1933 Bispgårdens Elektricitetsverk i Järån läggs ned.

1934 Provborrningar inför utbyggnad av Stadsforsen påbörjas.

1935 Den s.k. anläggsvägen byggs från Bispfors ned till Stadsforsen. Byggnation av Stadsforsens kraftverk startar. Bron över Järån förstärks. Invånarantal 2516.

1936 Centralpensionatet byggs vid vägkorsningen till Sollefteå av Annie Reidmar. Vattenfall köper Annedals Herrgård för 39 000 kr. Thuressons kraftstation skadas av åska och brand. Backström startar sin vulkverkstad. Firma Knut Nordin startar sin verksamhet, frisör och kiosk. Sten Linne startar en Ur och guldsmedsaffär. Bengt Svensson öppnar en herr och damekiperingsaffär.

1937 Stadsforsens kraftverk byggs 1937-1940. Linne etablerar sitt urmakeri. W. Eliasson startar en konsumbutik i Bispfors. Bispfors Syndikalistiska Kvinnoklubb bildas.

1938 Vid denna tid tillverkade Edv. Olofsson, inflyttad från Sundsvall, "Bispapannan" i sitt företag Bispgårdens Mek. Verkstad som höll till i den av Berglind byggda fabrikslokalen. Stina Löfgren och Greta Rydberg bildar Fors Hembygdsförening.

1939 Den 7 januari stannades Vattenfalls provisoriska kraftstation. 17 november började kraftleveranserna från Stadsforsens kraftverk. De sista resterna av Annedals manu­faktursmedja och gamla såg dränks då Indalsälven ovanför Stadsforsens kraftverk höjs med 13 meter, även fotbollsplanen på Annedal blir under vatten. Sträckan Bräcke - Långsele av Stambanan genom övre Norrland elektrifieras. Den första byggnaden sätts upp på Hembygdsgården - Gammelgården, det är Forséns stugan från 1675. Ca. 12 800 bensinstationer finns i Sverige.

1940 Ny tvåvåningsbyggnad för folkskolan uppförs. Bispfors Syndikalistiska Kvinnoklubb upphör. Invånarantal 2948.

1942 Annedal blir förvaltningskontor för det nybildade Mellersta Norrlands Kraftverk. Fors - Lidens konsumtionsförenings huvudaffär i Bispgården brinner ner den 11/3.

1944 Beslut tas att bygga Hölleforsens kraftstation. Bröderna Edvall startar sin elfirma i John Reidmars gamla lokal.

1945 Invånarantal 2916. Vattenfallsverkets norrlandskontor flyttas den 1/10 från Bispgården till Sundsvall.

1946 Den 29/9 invigdes skogskyrkogården av prosten och poeten Olle Arbman i Ragunda. 150-årsfirande av Ragundasjöns tömning, bl.a. genom ett lustspel på trätojordsbacken i Hammarstrand. Vattenfalls förvaltningskontor på Annedal flyttas till Sundsvall.

1947 Otto Meijer köper en tomt för att bygga Gulf mack och droskstation. Restaurang Sjöhagen i Västerås serverar den första pizzan i Sverige 27/10.

1949 Projekteringsarbeten påbörjas vid Svarthålsforsen för att undersöka mark och berggrundsförhållanden för dammbyggnation. Vid denna tid startar John Westling företaget Bispgårdens Smidesverkstad i kvarnen där han tidigare var mjölnare. Hölleforsens första aggregat tas i bruk i december.

1950 En fiskodling byggs i anslutning till Hölleforsens kraftstation. Nykterhetslogen Byns Banér får tillstånd för biografverksamhet. Premiärfilmen på Fors bio var 9 man och en flicka. I juli startas Hölleforsens andra aggregat. 8/9 kommer ca 300 personer med tåg från Stockholm till invigningen av Hölleforsens kraftverk på kvällen hölls en "rallarträff" för 500 personer i kraftstationens maskinhall. Under hösten inleds arbetena med gjutning av dammfundament i älvfåran vid Svarthålsforsen. Bispfors Husmodersförening bildas.

1951 Under vintern uppmäts det -50 grader på byggnadsplatsen vid Svarthålsforsen där det nu sysselsätts ca 200 man. Verner Forsström (1913-1987) ersätter Runo Bergman (1879-1951) som kommunnämndsordförande.

1952 Ny skolbyggnad vid Bispgårdens skogsskola byggs. Det tredje aggregatet i Stadsforsen startas i maj. I november inträffar en svår olycka vid 12-tiden på natten då arbetaren Karl Granlund vid arbete med montering av bågsättar, slungas ut i den kalla älvfåran vid Svarthålsforsen och omkommer. Hans arbetskamrat Nils Skoglund skadas. Granlund återfinns i älven senare på våren 1953 i höjd med Bispgårdens samhälle. Hölleforsens tredje aggregat tas i drift i november. I november inträffar också ett mycket allvarligt olyckstillbud då dykaren Lars Östlin fastnar på 17 meters djup vid arbete i älven. Han räddas efter en dramatisk insats av sin far Erik Östlin.

1953 Ca 300 man arbetar vid bygget vid Svarthålsforsen, många av dem erfarna vattenrallare från andra kraftverksbyggen i Indalsälven. Vid denna tid skogsbruksanpassades ett antal bandtraktorer av typen Cletrac OC-3 åt SCA på N. O. Åsbergs smidesverkstad. Nytt skolhus byggs vid Bispgårdens skogsskola.

1954 Nu påbörjas montering av turbiner och annan elektrisk utrustning vid Svarthålsforsens kraftverk. Bispgårdens och Utanede missionsförsamlingar sammanslogs och föreningen fick namnet Bispgården- Utanede missionsförsamling.

1955 Söndagen den 4/6 kunde man för första gången ringa i Fors kyrk­klockor genom att endast trycka på en knapp. Elektriska radiatorer monterades under kyrkbänkarna för ökad komfort under vintern. En ny järnvägsbro vid Döda fallet invigs. Vid denna tid börjar vägarna asfalteras. Det inträffar en svår olycka vid Svarthålsforsens kraftverk vid kontroll av ställverket, varvid ingenjören Norrmén omkommer, och två andra brännskadas svårt. Första etappen på en verkstadsskola för omskolning byggs. Svarthålsforsens kraftverk står färdigt att förse Stockholms stad med elektricitet.

1956 Bygget av Vattenfalls depå i Bispgården påbörjas. Den 7/10 invigs ålderdomshemmet Forsgården. Svarthålsforsens kraftverksbygge avslutas. Hayenhjelms Bageri och Kafe avslutar all bageriverksamhet.

1957 En ishockeybana byggs vid Östervåg. Den första satelliten, Sputnik 1, sänds den 4/10 upp i rymden.

1958 Bispgårdens Svets & Smide (f.d. Bispgårdens Smidesverkstad) köps av bl.a. Knut Nilsson. Östervågs idrottsplats invigdes den 13 juli. En ny Centralskola byggs med utrymmen även för tre gymnasielinjer. Fors kommunvapen fastställdes av Kunglig Majestät för Fors landskommun den 10 januari med följande blasonering: I fält av silver en av vågskura bildad stam, fyra gånger vågskuredelad av blått och silver, samt däröver två framkommande, uppåtriktade röda blixtar i kors, överlagda med en blå tall.

1959 Lördag den 12 december annonserar följande företag en julhälsning i Östersunds-Posten: Fryklunds Frisersalong, Bispgårdens Cykel & Sport, Konditori Astoria, Bispgårdens Taxi-, Bil- och Bensinstation, AB H. Ocklind & Co, O. Backströms Gummiverkstad, Textiltjänst, Göte Norling Cykel & Motor, Runemalms Möbelaffär, Svea Baren, Mays Salong, Knut Nordins Kiosk och Frisering, Neas Modeaffär, N. O. Åsbergs Smides & Reparationsverkstad, Maskinfirman John Westling, Ivar G. Löckes Ur & Guldsmedsaffär, Fors Vatten & Värme, Electro-Tjänst, Café City, Bispgårdens Svets & Smide, Fors - Lidens Konsum och Sollefteå Bryggeri AB.

1960 Turisthotellets nya ägare, Anna-Lisa och Ernst Edin ställer i ordning sällskapsrum med radio och TV. Stiftelsen Fors Hyreshus påbörjar byggnation av ett affärs- och bostadshus i Bispfors. I november signeras avtal med entreprenörer för bygget av en ny bensinstation för Svenska BP oljeaktiebolag. Ny restaurangbyggnad med elevboende byggs vid Skogsskolan i Bispfors. Ny industribyggnad för omskolningskurser färdigställs ovanför järnvägen.

1961 3-årig yrkesskola för industrielektriker startar i lokaler på centralskolan. Svenska BP oljeaktiebolag börjar bygga en ny bensinstation vid korsningen av vägarna 325 och 335. FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkommer. Bärgningen av regalskeppet Vasa fullbordas.

1962 Bispgårdens Svets & Smide bildar aktiebolag. Länsväg 335 byter på sträckan Östersund-Sollefteå namn till riksväg 87, medan Sollefteå-Örnsköldsvik behåller numret 335. Väg nummer 325 ändras till riksväg 86.

1963 Skogsstyrelsen tar över som huvudman av Skogsskolan. Vid Fors kommuns yrkesskola inrättas en avdelning för reparatörer - smeder - svetsare, som lärare anlitas Ferdinand Söderberg.
Fors kommun bygger ny fabrikslokal ovanför järnvägen för Bispgårdens Svets & Smide.
Fors kommun köper fabrikör John Westlings verkstadsfastighet inklusive befintlig maskinutrustning för att bedriva s.k. skyddad verksamhet.

1964 Skogskyrkogårdens kapell invigs den 13/9 av biskop Ruben Josefson, Härnösand. Fors Industrier AB, FIAB, startas av Sven "Smokey" Åsberg, sedan han övertygats av Verner Forsström att etablera sig i Bispgården. Etapp 2 av verkstadsskolan för omskolning byggs.

1965 Slalombacken i Bispfors invigs. Ett stiftelsehus byggs i Bispfors. En centrumbyggnad innehållande teaterlokal, danssalong, sammanträdesrum, hobbyrum, motell, servering, kiosk, simhall, brandstation och servicestation planeras att byggas mellan den nya, planerade, vägsträckningen söder om stationssamhället och befintlig genomfartsled, beskrivs i ett pm från 1963. Världens första bensinautomat för sedlar invigdes den 22/6 hos Shell på Strandvägen i Stockholm.

1966 Matlådevärmaren Auto-Bar börjar säljas, tillverkning av detaljer hos John Westling och slutmontering i Bröderna Edvalls Elektriska Byrås lokaler. Turisthotellets ägare, Anna-Lisa och Ernst Edin driver även Holmstagården. I maj besöker kronprins Carl Gustaf Bispgården. 1/12 startar tillverkningen av Doktor Uddéns motordrivna rullstol i Fors kommuns skyddade verkstad, Bispgårdens Verkstäder.

1967 Planer att tillverka 200 Permobiler, avsedda för förlamade amerikanska soldater, i Bispgården presenteras. En ny läkarstation samt läkarbostad byggs i Bispgården. Högertrafik införs i Sverige. En rodelbana invigs i Hammarstrand.

1968 Bispgården- Utanede missionsförsamling ändrade namnet till Bispgårdens missionsförsamling.

1969 Niel Armstrong sätter som första människa fötterna på månens yta den 21/7, dit han kommit med Apollo 11. En ny elektrisk rullstol presenteras av Gustaf Edvall som konstruerat en smidig rullstol med ett modernt elektroniskt styrsystem.

1970 Bispgårdens Svets & Smide presenterar Z-Lyften, lackerad i Nikeröd och Aseagrön kulör. Fors kommun köper Annedal av Vattenfall för 30 000 kr. Reidar Olsen startar Bispgårdens Plast AB och tillverkade bland annat handbromshandtag till Volvos 140 serie, introducerar senare ett glidlager av plast för z-lyften. 40 timmars arbets­vecka införs. Sista läsåret för den gamla Skogsskolan, Norra Skogsinstitutet startar sin utbildning med Skolöverstyrelsen som huvudman. Verner Forsström avgår som kommunalråd.

1971 1/1 infördes en enhetlig kommuntyp i Sverige, Fors landskommun blir Fors kommun. Forshallen byggs som den första prefabricerade sporthallen i Sverige. Den 30/5 byter postkontoret Bispfors namn till Bispgården 2 och får postnummer 840 74 istället för 840 75. Gerålunds dansbana renoveras.

1972 Centralskolan byter namn till Järåskolan. Bror Skoglund startade bussturer för att hämta kunder till sin ICA butik "Handelsbolaget". "Paper-Pot-Plant" introduceras i Sverige.

1973 Östersundsföretaget Essge Plast köper plastmaskinen av Bispgårdens Plast AB och startar tillverkning i början av året. Tvåhundra år efter att Fors fått sin första kyrkorgel invigs en ny sådan, tillverkad av Gustaf Hagströms Orgelverkstad AB i Härnösand. Kjellbergs Verkstäder AB startar en plastindustri i Bispgården.

1974 Fors kommun inlemmas den 1/1 tillsammans med Ragunda kommun och Stuguns kommun till Ragunda kommun. Fors kommunvapen blir den nya storkommunens vapen. Ragundas kommunalråd Lennart Olsson blir kommunalråd i den nya storkommunen. I november beslöt kommunen att försöka förvärva Turisthotellet för rivning, en renovering skulle ha kostat minst 250 000 kr.

1975 Bispgårdens Verkstäder (senare Samhall) flyttar in i nybyggda lokaler. Bispgårdens Svets & Smide köps upp av Skogsbruksmaskiner och byter i samband med det namn till Z-Lyften Produktion AB, ZEPRO. Bispfors Byggnadsförening upphör. Bispforsalliansen bildas. Föreningen driver dansbanan Gerålund. 27/10 läggs Turisthotellet ut till försäljning av Ragunda kommun. Kommunstyrelsen i Ragunda har beslutat att låta ortsnamnet Bispfors falla i glömska. I fortsättningen ska Bispgården och Bispfors enhetligt kallas Bispgården.

1976 Bispgårdens Bastu- och Motionsförening bildas.

1977 Kjellbergs Plast övertar tillverkningen av John Westlings produkter: fiskrökar, värmeskåp och vägbommar. Till de produkterna hyrde de maskinerna av Westling.
Turisthotellet rivs.

1979 Z-Lyften flyttar in i nybyggda lokaler. Sveriges lantbruksuniversitet tar över huvudmannaskapet av Norra Skogsinstitutet.

1980 Stiftelsen Samhällsföretag bildas 1/1.

1982 SEPAB köper rättigheterna till matlådevärmarna Auto Bar och Mini Bar av Bröderna Edvalls El. Byrå.
Kalle Jonsson blir ägare av Fors Industrier AB

1983 Servicehuset Nipängen invigs och ersätter ålderdomshemmet Forsgården. Sveriges nationaldag firas för första gången.

1984 Konserveringsarbeten på fast inredning och inventarier i Fors kyrka utfördes av Diana Von Otter, Anna Billing och Per Halvarsson. Elradiatorerna från 1955 fick de inbyggda elementslingorna utbytta. 

1985 Stationshuset i Bispgården av Hällnästyp rivs.

1986 I slutet av april drabbas stora delar av bispgårdenborna av en magsjukeepedemi sedan avloppsvatten svämmat över. I samband med Industridagen i Bispgården den 30/8 överlämnar Z-Lyften en tennisbana till Ragunda kommun. Z-lyftens ägare SMZ-industrier köper det amerikanska bolaget Waltco. Den 28/2 mördas Olof Palme, som besökt Bispgården veckan innan mordet. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ger radioaktivt nedfall bl.a. över Fors. En våldsam tromb som skövlade 40000 träd och en hagelskur med upp till 4 cm stora hagel passerade Fors i slutet av september.

1987 14/2 öppnade det nybyggda postkontoret Bispgården 1. Den 3/4 jämnades byggnaden där Hayenhjelms Bageri och Kafe hade sin verksamhet med marken. Sista tiden tjänstgjorde byggnaden som bostad till elever vid Norra Skogsinstitutet då kallad "Slottet i dalen". 
I augusti startar två uppdaterade treåriga gymnasielinjer – industritekniker och industrielektriker i befintliga lokaler.

1988 Postkontoren Bispgården 1 och 2 slås samman den 29/2 och lantbrevbärningen utökas. Kvällen den 27/6 invigs en datastyrd bevattningsanläggning på skogskyrkogården. Ett idéutkast till ett aktivitetscentrum i Bispgården presenteras och kallas Projekt Simotell, avsikten är att skapa en anläggning med badhus, simhall med 25-metersbassäng, restaurant, kafeteria, konferenslokal och hotell med 20-talet rum. Tanken är att bygga i anslutning till Forshallen. 
I november togs det första spadtaget till ny gymnasieskolbyggnad.

1989 Torget i Bispgården byggs om. 20/10 invigs BTS, Bispgårdens Tekniska Skola. Norra Skogsinstitutet inviger ett nytt skolhus och två nya elevhem.

1990 Gymnasieskolan för industri- och elutbildning flyttar in i nybyggda lokaler. Skolan får namnet BTS (Bispgårdens Tekniska Skola). Ny sträckning av Rv87 genom Bispfors medför att ny korsning till Rv86 påbörjas.

1991 Aulan och tillbyggnaden av matsalen vid Norra Skogsinstitutet blir klar under våren. 

1992 Sveriges första vridbara läktare utomhus, byggd av Hellströms Verkstads AB, invigdes på Döda Fallet med föreställningen Vildhussen. 24 regionala Samhällsföretagsstiftelserna ombildas till aktiebolag den 1 juli.

1993 FCM, "Föreningen Chulalongkorns Minne", bildas. Den 8/11 tas den nya Hannesforsbron i bruk. I Fors är ca 40 % av de yrkesverksamma anställda inom industrin.

1994 I mitten av maj startar bygget av hotell Indalsleden. Representanter från Ragunda kommun samt företag inom kommunen besöker Thailand. Bispgårdens Verkstäder AB startar sin verksamhet. Hesselman AB gör en överenskommelse med Z-Lyften om att överta all produktion och utveckling av hydraulaggregat och etablerar sig i Bispgården. Bispgårdens Bastu- och Motionsförening upplöses. BP bensinstation skyltas om till Statoil.

1995 Hotel Indalsleden invigs. Invånarantalet är 1746 personer. Kung Chulalongkorns Dag firas på Forshallen 21-23/10. Ortsnamnen östra och västra Bispgården börjar användas.

1996 200 årsfirande av Ragundasjöns tömning. V&S, Vin & Sprit AB, lanserar Vildhussen Akvavit, ett 43 % brännvin i 50 ml flaskor. Zepro och Samhall Midland investerar ca 35 miljoner kronor i ett måleri, som tas i bruk 1997. Kung Carl XVI Gustaf besöker bl.a. Döda Fallet och platsen för den tänkta Thailändska Paviljongen.

1997 Sista årskursen går ut på Norra Skogsinstitutet (NSI) efter 99 år av skogsutbildning i Bispgården. Mitthögskolan tar över med nya kurser efter Lantbruksuniversitetet, som var NSI:s sista huvudman. Den 19/7, på 100-årsdagen av kung Chulalongkorns besök i Bispgården och Utanede, invigs ett thailändskt museum på Holmsta. Samtidigt läggs den första symboliska stenen till den thailändska paviljongen. Byggandet av paviljongen påbörjas vecka 35. Folklustspelet "Bland pigtittare och plöjbojs" spelas i Döda fallet. Fors Företagareförening tar initiativ till en lokal utvecklingsprocess för att göra Bispgården mer attraktivt för arbete och boende genom projektet " Bispgården på frammarsch".
Kjellbergs Plast får utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" för ett handmanöverdon designat av Görgen Norman i Pålgård. 

1998 Den 3/7 ställs statyn över kung Chulalongkorn på plats i paviljongen, varefter paviljongen invigs utan yttre utsmyckningar den 19/7.
Vägverket Region Mitt inledde planeringen av vägprojekt riksväg 87 Döda fallet - Fors Kyrka.
För första gången i Sverige arrangerades en arkitekttävling om lokalisering och miljömässig gestaltning av en ny väg.

1999 Söndagen den 18 juli 1999 överlämnade Thailands vice premiärminister Mr Pancha Kesornthong den thailändska paviljongen till Ragunda kommun i en "hand-over ceremony". Bernt Kjellström ersätter Hans Lundqvist som kommunalråd.